Farabi

Yönetmelik

19/08/2014 11:16:48 - 19/08/2014 11:16:48 - 2714 Okunma
T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi
Değişim Programının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, 
lisans, yüksek
lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve 
öğretim üyesi değişim esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 10 
uncu ve 65 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Farabi Değişim Programı: Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim 
Programını,
c) Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi: Yükseköğretim kurumlarında Farabi Değişim 
Programına ilişkin işlemleri yürütmekle görevli birimi,
ç) Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü: Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinin 
faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, yükseköğretim kurumlarının en 
yüksek kurum amiri veya yardımcısına doğrudan bağlı personeli,
d) Farabi Değişim Programı Öğrencisi: Farabi Değişim Programı kapsamında yükseköğretim kurumları
arasında gerçekleştirilen Farabi Değişim Programı Protokolü kapsamınca öğreniminin en az bir, en 
fazla iki yarıyılını, başka bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciyi,
e) Öğretim Üyesi Hareketliliği: Öğretim üyelerinin, Farabi Değişim Programı kapsamında kendi kurumu 
ile protokolü olan bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri,
f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
g) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Farabi Değişim Programı Protokolü, Faaliyet Geçerlilik Dönemi, İlke ve Belgeler
Ortak kurumlar ve protokoller
MADDE 5 – (1) Farabi Değişim Programı iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim
Programı Protokolü ile gerçekleştirilir. İmzacı kurumlar, Farabi Değişim Programı Protokolü ile 
kendi aralarında Farabi Değişim Programı kapsamında ortak faaliyetler ve programlar gerçekleştirme 
konusunda işbirliği yapmayı taahhüt ederler. YÖK, Farabi Değişim Programı protokollerinin 
yükseköğretim kurumları arasında dengeli ve etkin dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri 
alır.

Faaliyet geçerlilik dönemi
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumları, her eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programı ile 
ilgili   ödenek talebinde bulunurlar. Yükseköğretim kurumları kendilerine tahsis edilen tutarları, 
ilgili eğitim-öğretim
yılı içinde (1 Eylül-31 Ağustos arasında) kullanırlar.


Tarafsızlık ve şeffaflık
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programının bütün öğrenci ve öğretim 
üyelerine
duyurulması ve katılımcıların belirlenmesine ilişkin işlemleri şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine 
uygun olarak yürütür.


Farabi değişim programı belgeleri
MADDE 8 – (1) Farabi Değişim Programına ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar yükseköğretim 
kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerince saklanır.
(2) Belgelerin örnekleri YÖK tarafından hazırlanır ve kurumun İnternet sayfasında yayımlanır. 
Yükseköğretim kurumları bu belgelere, faaliyetlere ilişkin istenen bilgilerle kendi kurumlarına ait 
bilgi ve logoları ekleyebilirler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Değişimi Öğrenci değişimi esasları
MADDE 9 – (1) Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında
kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir 
bölümünü
Farabi Değişim Programı Protokolü uyarınca başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. 
Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.
(2) Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi 
Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel 
hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
(3) Öğrencilerin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, 
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az 
olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumlarının 
imzaladıkları protokolde mutabık kalınması şartıyla, öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme 
sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.
(4) İlgili bölüm sorumluları, öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında aldıkları veya 
alacakları dersler
nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde kendi kurumlarında 
alacakları derslerle gidecekleri kurumda alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile 
öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli 
tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, 
gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir. Değişim Programı 
Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk  sayılacağı önceden belirlenir. 
Denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Değişim Programından 
yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının 
ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir.

Öğrenci değişim ilanları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Farabi Değişim Programı Protokollerini 
kendi İnternet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru 
çağrısı yapar. Bu
ilanlarda, başvuru koşulları, Farabi Değişim Programı öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci 
hakkında bilgilere yer verilir.
İlanda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
a) Kimlerin başvuruda bulunabileceği,
b) Asıl ve yedek kontenjanlar ayrı ayrı belirtilmek üzere toplam kontenjan,
c) Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama ve varsa yabancı dil puanı, ç) Başvuruda teslim 
edilmesi gereken belgeler ve formlar,
d) İlk ve son günü açıkça belirtilen başvuru tarihleri.
(2) Süresi içinde yapılan bütün başvurular, ilgili yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı 
Kurum Koordinatörlüğü tarafından kaydedilir ve başvuru süresi tamamlandıktan sonra Uygunluk Denetim 
Belgesi hazırlanarak tüm başvurular gözden geçirilir.
(3) Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için bir başvuru ilanı yayınlar. Birinci ilan 15 Mart, 
ikinci ilan ise 15 Ekim tarihinden önce yapılır. Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın 
yayınlandığı yarıyıl bitmeden tamamlanır.


Öğrenci başvuru şartları
MADDE 11 – (1) Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak 
asgarî
şartlar şunlardır:
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek 
lisans ve doktora öğrencisi olması,
b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas 
alınır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi
MADDE 12 – (1) Yükseköğretim kurumu burs vereceği öğrenci sayısını, bu amaçla YÖK tarafından
kendisine tahsis edilen tutarlara uygun olarak belirler. Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim 
Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.
(2) Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli
öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak 
seçim yapılır. Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim 
yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not 
ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil 
puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not 
ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.
(3) Yükseköğretim kurumları, gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı
dilde ise, Farabi Değişim Programına başvuran öğrencilerden, ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir 
yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen bir yabancı dil 
sınavı sonuç belgesi isterler. Ulusal ve uluslararası yabancı dil belgelerinin eşdeğerlikleri 
konusunda YÖK kararları esas alınır.
(4) Başvuran bütün öğrencileri içerecek ve değerlendirmeye tabi tutuldukları alanlarda aldıkları 
puanları gösterecek şekilde hazırlanan başvuru sonuç listesi, yükseköğretim kurumunun İnternet 
sayfasında yayınlanır.
(5) Seçildiği halde değişim programına katılma hakkından feragat etmek isteyen öğrenciler, feragat 
dilekçesi verir. Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden 
faydalanamayan ve mazereti yükseköğretim   kurumunca   uygun   görülen   öğrenciler,   mazeretleri  
 sona   erdikten   sonra   programdan faydalanabilirler. Bu öğrencilerin mazeret durumu, 
belgelendirilerek dosyasında saklanır.


Akademik tanınırlık
MADDE 13 – (1) Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi 
faaliyetlerine
tam tanınırlık sağlar. Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, 
tüm taraflarca Öğrenim Protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim 
kurumları, tarafı olduğu protokolde belirtilen dersleri tanır ve derslerin tanınması konusunda 
gerekli tedbirleri alır.


Öğrenci değişim belgeleri
MADDE 14 – (1) Değişime başlanmadan önce, öğrenci dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:
a) Öğrenci başvuru belgesi,
b) Not çizelgesi,
c) Yabancı dil düzeyini gösteren belge (gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da 
tamamen
yabancı dilde ise),
ç) Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme (Farabi Değişim Programı Öğrenci 
Yükümlülük Sözleşmesi).
(2) Değişim sürecinin sonunda öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirdiği eğitim dönemine 
ilişkin
not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim 
kurumuna teslim etmelidir. Yükseköğretim kurumu, öğrencilerin eksik veya hatalı evraklarının 
tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verir. Süresi içinde 
belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine 
yapılan ödemelerin iadesi istenir.

Yükümlülük sözleşmesi
MADDE 15 – (1) Farabi Değişim Programı Yükümlülük Sözleşmesi, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim
kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin 
bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri 
hususları ihtiva eden bir sözleşmedir.


Öğrenim protokolü
MADDE 16 – (1) Öğrenim Protokolü, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında 
imzalanan
ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren 
protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen kurumda alacağı dersler ve kredileri  açıkça  
belirtilir. Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. Gönderen 
yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Öğrenim 
Protokolünde ayrıca öğrencinin hangi derslerinin yerine hangi dersleri alacağı ve kredileri de 
belirtilir. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu 
protokolle kabul edilen öğrenim programı, öğrencinin hâlihazırda öğrenim gördüğü programın amacına 
yönelik olmalıdır.
(2) Öğrenim Protokolü, gönderen ve gidilen yükseköğretim kurumu yetkililerince değişimden önce
imzalanarak kayıt altına alınır. Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir ve öğrenci dâhil 
tarafların her birinde birer nüsha saklanır. Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Farabi 
Değişim Programı Protokolü yapan yükseköğretim kurumlarının üst yöneticileri veya imzaya yetkili 
kılınmış  Farabi  Değişim  Programı Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanır. Öğrenim 
protokolünde çeşitli nedenlerle yapılacak olan değişikliklerin ise, öğrencinin gittiği 
yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmış olması 
ve bu belgenin öğrenci, öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim 
kurumu yetkilileri tarafından onaylanması gerekir. Bu süre hiçbir şekilde gidilen öğretim 
kurumundaki Farabi Değişim Programı öğrencisinin de katılmak zorunda olduğu sınav tarihlerinden 
sonra olamaz.
(3) Öğrenci, Öğrenim Protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez 
veya
yeniden bu dersi alamaz. Değişim programı sonunda başarılı olunan tüm dersler Diploma Ekinde 
belirtilir.

Öğrenci kabul belgesi
MADDE 17 – (1) Gidilecek yükseköğretim kurumu, Öğrenim Protokolünün imzalanmasından sonra, bir
nüshası ilgili öğrenciye diğer nüshası gönderen yükseköğretim kurumuna verilmek üzere, ilgili 
öğrencinin Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir 
Farabi Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar.


Öğrenci beyannamesi
MADDE 18 – (1) Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi, öğrencinin Farabi Değişim Programı
süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu bir belgedir. Bu belge, Farabi 
Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanan tüm öğrencilere imza karşılığı teslim edilir.

Öğrenci nihaî raporu
MADDE 19 – (1) Öğrenci Nihaî Raporu, değişim dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin 
özet
bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgedir.

Katılım belgesi
MADDE 20 – (1) Katılım Belgesi, eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirildiği yükseköğretim kurumu
tarafından  hazırlanarak  öğrencinin  öğrenime  başlangıç  ve  bitiş  süresini  teyit  eden,  
imzalı  ve  mühürlü  bir belgedir. Öğrencilerin bursları, bu belgede belirtilen tarihler dikkate 
alınarak hesaplanır.

Ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim 
kurumunda
almaları gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin 
tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. Ders tekrarı, 
öğrencinin Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır. 
Gidilen yükseköğretim kurumlarında ders tekrarı yapılamaz. Öğrenci, kendi yükseköğretim kurumuna 
döndükten sonra, Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilmemiş herhangi bir dersi, tekrar dersi 
olarak alamaz.

Öğrenci yükümlülüğü
MADDE 22 – (1) Gidilecek yükseköğretim kurumundan kabul belgesi alan öğrenciler, Farabi Değişim 
Programı öğrencisi yükümlülüklerini üstlenmiş sayılırlar. Kabul belgesi aldığı halde gidilecek 
yükseköğretim
kurumunda mazeretsiz olarak öğrenime başlamadığı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir. Varsa 
yapılan ödemelerin iadesi talep edilir. Bu durumdaki öğrenciler hiçbir eğitim kademesinde bir daha 
burslu ya da burssuz Farabi Değişim Programı öğrencisi olamazlar.
(2) Kabul Belgesi almış Farabi Değişim Programı öğrencileri kayıtlı oldukları yükseköğretim 
kurumunda


süresi içerisinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü oldukları gibi, kayıt yenileme döneminde 
gidecekleri yükseköğretim kurumlarına da kayıtlarını yaptırırlar. Öğrencilerin kayıtları, gidilen 
yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerince yapılır ve ilgili 
öğrenciye ilişkin belgeler ile sınav sonuçlarına ilişkin kayıtlar bu ofislerce tutulur.

Disiplin suçları
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, değişim süresince gidilen yükseköğretim kurumunun disiplin kurallarına 
uymak
zorundadırlar. Öğrencilerin değişim süresi içinde disiplin kovuşturmasına neden olan eylem ve 
işlemleri ile ilgili soruşturma, gidilen yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Öğrencinin 
kayıtlı olduğu kendi yükseköğretim kurumu soruşturmanın sonuçları hakkında bilgilendirilir. 
Soruşturma sonucunda ceza verilmesi ve bu cezanın gidilen yükseköğretim kurumunda kalınan süre 
içinde uygulama imkânının olmaması durumunda, ceza öğrencinin kayıtlı olduğu kendi yükseköğretim 
kurumu tarafından uygulanır.

İkinci kez öğrenci değişimi faaliyeti
MADDE 24 – (1) Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı
değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defaya mahsus ve 
sadece bir eğitim öğretim kademesinde ve aynı eğitim öğretim yılı içerisinde olmak üzere, en az 
bir, en fazla iki yarıyıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.”

Özel burslu ya da burssuz öğrenci değişimi
MADDE 25 – (1) Öğrenci değişimi için kendilerine ayrılan ödeneğin yetersiz kalması durumunda,
yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı protokollerinde değişim için yeterli öğrenci 
kontenjanları bulunması şartıyla, kendi imkânlarını ya da başka kaynakları kullanarak öğrenci 
değişimini özel burslar yoluyla gerçekleştirebilecekleri gibi talep olması durumunda burssuz olarak 
öğrencilerin Farabi Değişim Programı faaliyetlerinden  yararlanmasını  da  sağlayabilirler.  Özel  
burslu  ya  da  burssuz  Farabi  Değişim  Programı öğrencileri için de bu Yönetmelik hükümleri 
geçerlidir.

Aynı şehirdeki kurumlar arasında öğrenci değişimi
MADDE 26 – (1) Aynı memuriyet mahalli sınırları içinde bulunan yükseköğretim kurumları da, Farabi
Değişim Programından yararlanabilirler. Ancak, öğrencilere Farabi Değişim Programı bursu verilemez 
ya da başka bir ödeme yapılamaz.

Öğrenim giderleri
MADDE 27 – (1) Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi 
yükseköğretim
kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan 
öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim 
kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez.
(2) Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin, 
öğrenci katkı payı dışındaki mali yükümlülüklerine tabidir.

Diğer burslar ve krediler
MADDE 28 – (1) Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde 
aldıkları
diğer burslar ve krediler devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Üyesi Hareketliliği

Öğretim üyesi hareketliliği ve kapsamı
MADDE 29 – (1) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri öğretim üyesi 
hareketliliğine
katılabilirler. Bu hareketlilik, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesinin, bir başka 
yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.

Öğretim üyelerinin belirlenmesi
MADDE 30 – (1) İmzalanan tüm Farabi Değişim Programı Protokolleri ve kontenjanlar ilgili 
yükseköğretim
kurumunun İnternet sayfasında ilan edilerek, bu faaliyete katılmak isteyen öğretim üyeleri için 
başvuru çağrısı yapılır. İlanlarda başvuru süreci ve yapılacak ödemeler hakkında bilgi verilir. 
İlanlar, 15 günden az olmamak


üzere İnternet sayfasında yayınlanır. Öğretim üyesi hareketliliği kapsamındaki tüm başvurular 
ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar alınır. Yükseköğretim kurumu aynı eğitim-öğretim yılı 
için birden fazla ilan ve son başvuru tarihi belirleyebilir. Tüm başvurular, yükseköğretim kurumu 
tarafından kayıt altına alınır ve Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinde saklanır.
(2) Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim üyesi tarafından 
hazırlanan,  Öğretim Üyesi Hareketliliği Programıdır. Söz konusu Programda, öğretim üyesinin 
yapacağı faaliyet ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu Program, öğretim üyesinin kendi kurumu ile 
gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır. Öğretim Üyesi 
Hareketliliği Programı, uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce Farabi Değişim Programı Kurum 
Koordinasyon Ofislerine teslim edilir.
(3) Bu Programda, öğretim üyesinin mevcut bölümünün yer aldığı Farabi Değişim Programı Protokolü 
sayısı
ile gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde ise, ders 
verecek öğretim üyesinin yabancı dil düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Ayrıca, daha önce 
öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik 
tanınır.
(4) Yükseköğretim kurumu, Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri değerlendirme
sonuçlarını ilan eder. Faaliyet dönemi sonunda sonuçlar, faaliyetleri gerçekleştiren öğretim 
üyeleri tarafından YÖK’e rapor edilir.

Öğretim üyesi hareketliliğinin süresi
MADDE 31 – (1) Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok 
iki yarıyıl
olabilir. Bu faaliyet, yaz okulu programlarını da kapsar.

Öğretim üyesi hareketliliği belgeleri
MADDE 32 – (1) Faaliyete katılan öğretim üyeleri, faaliyet sonrası eğitim-öğretim programının 
süresini de
belirtecek şekilde gidilen yükseköğretim kurumunca hazırlanan imzalı ve mühürlü Faaliyet Katılım 
Belgesi ile kendileri tarafından hazırlanan Öğretim Üyesi Hareketliliği Nihai Raporunu, faaliyetin 
tamamlanmasından sonra en geç 15 gün içinde kendi kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum 
Koordinasyon Ofisine teslim ederler.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Değişimin Organizasyonu Değişimin organizasyonu
MADDE 33 – (1) Yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin iş ve 
işlemler,
Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri tarafından yürütülür. Yükseköğretim kurumları, 
üst yöneticisi veya yardımcılarına doğrudan bağlı bir Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü 
görevlendirirler. Ofisin oluşturulması ve kurum koordinatörünün görevlendirilmesinde yükseköğretim 
kurumları, ofislerin ve personelin etkin kullanımı ile faaliyetlerde eşgüdüm ve bütünlüğün 
sağlanması amacıyla, Farabi Değişim Programı faaliyetlerini başka ulusal ya da uluslararası değişim 
programlarıyla birlikte yürütebilir. Kurum Koordinatörüne bağlı olarak birim koordinatörleri de 
belirlenebilir. Farabi Değişim Programı faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden 
kurum koordinatörü sorumludur.Değişim talebi
MADDE 34 – (1) Yükseköğretim kurumları değişime ilişkin taleplerini Farabi Değişim Programı Kurum
Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs günleri arasında YÖK’e iletirler. Yükseköğretim 
kurumları, gerçekleştirdikleri Farabi Değişim Programı protokollerinde yer alan programa 
katılabilecek öğrenci ve öğretim üyelerinin  sayıları ile değişim sürelerini dikkate alarak talepte 
bulunurlar. Bu talepler, ilgili yükseköğretim kurumunun toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, 
ilgili kurumun ikili Farabi Değişim Programı protokolleri, bu protokollerde yer alan toplam değişim 
kontenjanları ile bir önceki yıla ilişkin değişim talebi ve gerçekleşen değişim  oranları  dikkate  
alınarak  YÖK  tarafından  değerlendirilir.  Bu  değerlendirme  sonucunda  belirlenen tutarlar,  
Yürütme  Kurulu  kararı  ile  yükseköğretim  kurumları  hesaplarına  aktarılır.  YÖK,  
yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilecek değişim protokollerinin Farabi Değişim 
Programının amaçlarına uygun, etkin ve verimli bir biçimde dağılımını sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim
Denetim
MADDE 35 – (1) Farabi Değişim Programı kapsamında yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Kurumun iç denetimi sonucunda, programın bu Yönetmeliğe aykırı 
hususlar içerdiğinin tespiti halinde, denetim sonucu, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından YÖK’e 
iletilir. YÖK tarafından ihtiyaç duyulması halinde ayrıca denetim yaptırılabilir. Türk Ceza Kanunu 
açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, görevliler hakkında ilgili yükseköğretim 
kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 36 – (1) 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Yükseköğretim 
Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimine İlişkin Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – Farabi Değişim Programının yürürlüğe girdiği 2008-2009 eğitim-öğretim yılı için
YÖK, Farabi Değişim Programıyla ilgili tarihlerde değişiklik yapabilir.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmelik

Facebook Twitter Google Plus

Nis
29
2019 - 2020 Farabi Farabi Başvurusu Kabul Edilen Giden Öğrencilerimiz İçin Toplantı Duyurusu
233 Okunma
2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14:00'da , Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonunda ( Salon 3 ) Farabi...
Nis
29
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Başvuru Sonuçları
336 Okunma
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı giden öğrenci başvuru sonuçları için tıklayınız
Nis
29
2019 - 2020 Farabi Değişim Programını Kazanan Öğrencilerimizin Dikkatine
554 Okunma
Farabi değişim Programına gidecek öğrencilerimizden (kazanan) istenilen belgeleri en geç 17 Mayıs Cuma...
Nis
25
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı Gelen Öğrenci Ön Başvuru Sonuçları
362 Okunma
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı gelen öğrenci ön başvuru sonuç listesi için tıklayınız.
Nis
25
2018 -2019 Akademik Yılı Giden Öğrenciler İçin Burs Duyurusu
234 Okunma
2018  - 2019 akademik yılı Farabi Değişim Programına giden öğrencilerimizin %30'luk bursları...
Nis
01
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı Ön Başvuru Listesi
590 Okunma
2019 - 2020 Akademik yılı için ön başvuru yapan öğrencilerimiz listededir. Sonuçları başvuru...
Şub
15
2019 - 2020 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
3279 Okunma
2019 - 2020 Farabi Öğrenci Değişim Programı Güz ve Güz + Bahar Dönemi başvuruları 1 Mart Cuma 2019 – 15 Mart...
Şub
15
2019 - 2020 Farabi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme
1399 Okunma
2019 – 2020 Farabi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme 1) Tek tercih yapma hakkınız vardır. 2)...
Şub
15
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı Başvuruları İçin Toplantı
403 Okunma
2019 – 2020 Farabi Değişim Programı Başvuruları İçin Toplantı Farabi başvuruları 1 – 15 Mart 2019...
Kas
21
2018 - 2019 Akademik Yılı Giden Öğrenci Kasım Ayı Burs Duyurusu
456 Okunma
2018 - 2019 akademik yılı Farabi Değişim Programına giden öğrencilerimizin kasım ayına ait bursları...
Eki
23
2018 - 2019 Akademik Yılı Giden Öğrenci Burs Duyurusu
595 Okunma
2018 - 2019 Akademik Yılı Farabi Değişim Programına giden öğrencilerimizin ekim ayına ait bursları...
May
17
2017 - 2018 Farabi Değişim Programı % 30'luk Burs Ödemesi Hakkında
922 Okunma
2017 - 2018 akademik yılı burslarının kalan % 30'luk kısımlarıda yatırılmıştır.
Nis
26
2018 - 2019 Farabi Değişim Programını Kazanan Öğrencilerimizin Dikkatine
1358 Okunma
Farabi değişim Programına gidecek öğrencilerimizden (kazanan) istenilen belgeleri en geç 18 Mayıs Cuma...
Nis
26
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Başvuru Sonuçları
1165 Okunma
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı giden öğrenci başvuru sonuçları için tıklayınız.
Nis
24
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı Gelen Öğrenci Ön Başvuru Sonuçları
858 Okunma
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı gelen öğrenci ön başvuru sonuç listesi için...
Şub
20
2018 - 2019 Farabi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme
2228 Okunma
2018 – 2019 Farabi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme 1) Tek tercih yapma hakkınız vardır. 2)...
Şub
20
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı Başvuruları İçin Toplantı
949 Okunma
2018 – 2019 Farabi Değişim Programı Başvuruları İçin Toplantı Farabi başvuruları 1 – 15 Mart 2018...
Şub
20
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı Baş Vuruları İçin Gerekli Evraklar
2119 Okunma
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı Başvuruları  2018 - 2019 Farabi Öğrenci Değişim Programı Güz ve...
Oca
12
2017 - 2018 Farabi Değişim Programı Bursları Hakkında
1211 Okunma
Yapılan sistemsel çalışmalardan dolayı bursların yatırılmasında gecikme olacaktır. Ancak en geç ocak...
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.